MATURA 2017

 

KOMUNIKAT

Drogie Maturzystki, Drodzy Maturzyści,

1) Przypominamy, że deklaracje ostateczne składacie do 7 lutego 2017 roku. W praktyce oznacza to, że na wypełnionym już formularzu deklaracji (i złożonym do 30.09.16) wprowadzacie zmiany bądź potwierdzacie ich brak. Bliżej tego terminu podamy Wam daty dyżurów Katarzyny Świątek, w trakcie których będziecie mogli tego dokonać. Pamiętajcie, że te decyzje będą już ostateczne.

Zachęcamy Was do intensywnego przemyślenia swoich wyborów i omówienia ich z nauczycielami, wychowawcami, psychologami.

2) Absolwentki i Absolwenci Liceum Filmowego chcący przystąpić do wybranych przez siebie egzaminów - składacie swoje deklaracje do 7 lutego 2017 roku w Sekretariacie. Jeśli chcecie skorzystać z dostosowań, musicie dostarczyć opinię PPP/orzeczenia PPP/zaświadczenia lekarskie. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: swiatek.ka@gmail.com 

3) Dostosowania są już zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną - wszystkie osoby, które poprzez złożenie opinii PPP/orzeczenia PPP/zaświadczenia lekarskiego ubiegali się o nie, proszeni są o niezwłoczny kontakt z p. Flipem Faliszewskim w celu pisemnego wyrażenia zgody na dostosowanie bądź odmówienia chęci skorzystania. Tym, którzy już to uczynili - bardzo dziękujemy. 

Na pytania w wiadomościach mailowych czeka Katarzyna Świątek: swiatek.ka@gmail.com

 


 

 

Najbardziej podstawowe informacje:

Egzamin przeprowadzany będzie w tzw. „nowej formule” obowiązującej od 2015 roku.

Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w maju 2017, czyli uczniowie obecnych klas trzecich, aby zdać maturę muszą obowiązkowo uzyskać minimum 30% punktów z następujących egzaminów:

pisemnych:

języka polskiego - na poziomie podstawowym

matematyki - na poziomie podstawowym

języka obcego nowożytnego - na poziomie podstawowym

i ustnych:

języka polskiego - bez określenia poziomu

tego samego języka obcego nowożytnego co w części pisemnej - bez określenia poziomu

oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego pisemnego na poziomie rozszerzonym – potocznie zwanego „rozszerzeniem” (spośród: biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka obcego nowożytnego, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.)

Uwagi:

1.  Języki obce nowożytne do wyboru to następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

2.  Absolwenci oddziału dwujęzycznego (czyli naszej klasy B) w przypadku wyboru języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego zamiast poziomu rozszerzonego mogą wybrać poziom dwujęzyczny.

3.  Jeśli ktoś wybiera jako przedmiot dodatkowy (tzw. rozszerzenie) język obcy inny niż na podstawie - może, ale nie musi zdawać również egzamin ustny z tego języka.

4.  Przedmiotów dodatkowych (tzw. rozszerzeń) może być maksymalnie sześć.

Harmonogram:

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

czwartek

Język polski – pp

Język polski – pr

5

piątek

Matematyka – pp

 

6,7 – sobota, niedziela

8

poniedziałek

Język angielski – pp

Język angielski – pr, dj

9

wtorek

Matematyka – pr

Język łaciński i kultura antyczna – pr

10

środa

Wiedza o społeczeństwie – pr

Informatyka – pr

11

czwartek

Język niemiecki – pp

Język niemiecki – pr

12

piątek

Biologia – pr

Filozofia – pr

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

Historia – pr

Historia sztuki – pr

16

wtorek

Chemia – pr

Geografia – pr

17

środa

Język rosyjski – pp

Język rosyjski – pr

18

czwartek

Fizyka – pr

Historia muzyki – pr

19

piątek

Język francuski – pp

Język francuski – pr

20,21 sobota, niedziela

22

poniedziałek

Język hiszpański – pp

Język hiszpański – pr

23

wtorek

Język włoski – pp

Język włoski – pr

24

środa

Dodatkowe zadania egzaminacyjne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych, w których te przedmioty były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

Harmonogram części ustnej zostanie podany do 04.03.2017.

Termin dodatkowy:

Dla osób, które z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn losowych nie będą mogły wziąć udziału w którymś dniu egzaminu i po przedstawieniu stosownej dokumentacji (w szkole do godziny 16 w dniu egzaminu) oraz otrzymaniu zgody Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie czerwcowym.

Termin poprawkowy:

Dla osób, które nie zdadzą tylko jednego z obowiązkowych egzaminów (pisemnego lub ustnego) po złożeniu deklaracji w formie pisemnej, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w dniu 22.08.2017.

Dokumenty:

Deklarację uczniowie klasy trzeciej składają albo na lekcji poświęconej procedurom (w dniu 21.09.2016) albo do wychowawców w nieprzekraczalnym terminie 30.09.2016  – wydruki są w sekretariacie. Złożenie deklaracji oznacza wolę przystąpienia do matury, a jej brak rezygnację z przystąpienia do egzaminu w tym roku szkolnym. Natomiast zmian w deklaracji można dokonywać do dnia 07.02.2017.

Dokumenty poświadczające potrzebę dostosowania form i/lub warunków egzaminu, czyli opinie i/lub orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i/lub zaświadczenia lekarskie należy złożyć wraz z deklaracją do 30.09.2016.

Opłaty:

Osoba przystępująca do danego egzaminu po raz trzeci (jako jedno podejście liczy się termin główny, dodatkowy i poprawkowy w danym roku) oraz ta, która zadeklarowała przystąpienie do egzaminu dodatkowego i nie pojawiła się na nim, a chce podejść w kolejnym roku szkolnym ponosi opłatę na rzecz budżetu państwa. W roku szkolnym 2016/2017 jest to 50zł.

Unieważnienia:

Egzamin może zostać unieważniony z trzech powodów 1. zakłócanie przebiegu egzaminu 2. niesamodzielne wypełnianie arkusza egzaminacyjnego 3. wniesienie na salę sprzętu telekomunikacyjnego bądź niedozwolonych przyborów.

Wyniki:

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego będę dostępne na specjalnej stronie internetowej 30.06.2016. Maturzyści otrzymają link oraz swoje loginy i hasła. Wyniki oraz świadectwa będą do odbioru w szkole w tym samym dniu.

Wgląd:

Po ogłoszeniu wyników maturzysta/ka ma prawo do wglądu do swojej pracy w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, oraz do wniosku wraz z uzasadnieniem o weryfikację sumy punktów z części pisemnej.  A także do wniesienia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Ważne linki:

www.cke.edu.pl – tu jest dużo przydatnych informacji: harmonogramy, komunikaty, procedury i przede wszystkim informatory, w których opisane są poszczególne egzaminy (wymagania, przykłady etc.)

www.oke.waw.pl

Pytania:

W razie pytań czy wątpliwości – proszę o kontakt (z Katarzyną Świątek) albo mailowy swiatek.ka@gmail.com albo telefoniczny 504-377-920.

Feedback